UPPGIFTER SOM VÅRA VETERINÄRER SKALL KUNNA UTFÖRA PÅ KLINIK

• Bedöma om djuret behöver remitteras till specialist
• Tolka samt utföra intraoral röntgenundersökning på hund och katt
• Utarbeta en individuell terapiplan för djuret
• Extrahera samtliga tänder på ett atraumatiskt sätt med både sluten samt öppen teknik
• Använda turbin (highspeed) på ett säkert sätt samt kunna utföra enklare fyllningsterapi (bonding)
• Ha god kunskap och diagnostisera de vanligast förekommande orala problemen
• Ha kunskap om och vid behov kunna ta bort en skadad pulpa (primär rensning) samt att lägga ett temporärt förband för remiss till kollega för fortsatt behandling
• Rådgivning – Ge råd om preventiv tandvård, skadeförebyggande åtgärder samt behov av postoperativ hemvård
• Rotbehandling på en- och flerrotiga tänder
• Bettproblem, kunna diagnostisera samt behandla de vanligaste problemen med fast apparatur så som incline plane samt applicera brackets och chain vid behov
• Kunna åtgärda käkfrakturer med Splinting teknik
• ENT – utföra BOS-kirurgi
• Plastik vid oronasala fistlar
• Avlägsnande av hyperplasier/tumörer samt diagnostisera dessa

Kontakt med specialist vid behov.